Verejná vyhláška - Rozhodnutie č.3943-16969/37/2017/Sob/720090103/Z3

Rozhodnutie č.3943-16969/37/2017/Sob/720090103/Z3

zmena integrovaného povolenia

Prevádzka: Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov- biodegrádáciou ARGUSS, s.r.o., prev. Senec - Horný dvor parc.č. 5162,5162

za prevádzkovateľa: Arguss spol. s r.o.

18.7.2017 12:14

 

Attachments

FileName
Oznámenie