Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Fándlyho 20

Mesto Senec vyhlasuje

 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej umeleckej školy, Fándlyho 20, Senec, s predpokladaným nástupom

1. január 2018.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 • Bezúhonnosť.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Ovládanie štátneho jazyka.
 • Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania.
 • Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
 • Profesijný štruktúrovaný životopis.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na ZUŠ, Fándlyho 20, Senec - neotvárať“ do 24. 11. 2017 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01  Senec. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.    

      Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Senec:  30. 10. 2017                                                              Ing. Karol Kvál, v.r.

                       primátor Mesta Senec

2.11.2017 12:13

 

Attachments