Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Mesto Senec

v zastúpení primátora mesta Senec Ing. Dušana Badinského so sídlom na Mestskom úrade Senec, Mierové nám.8, 903 01 Senec

v y h l a s u je

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Pracovná náplň:

 • riadenie spoločnosti a zabezpečovanie jej  efektívneho chodu vo všetkých oblastiach v súlade s predstavami majiteľa, t.j. mesta Senec, ktoré je 100% vlastníkom spoločnosti;
 • zabezpečovanie ekonomickej prosperity spoločnosti, komplexná ekonomická stratégia, cenotvorba, kalkulácie, cenové ponuky, odmeňovanie zamestnancov;
 • navrhovanie a zavádzanie do chodu spoločnosti takých postupov a metód, ktoré pomôžu zlepšiť efektivitu a hospodárske výsledky spoločnosti;
 • sledovanie a získavanie eventuálnych finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných podporných fondov;
 • zabezpečovanie plnenia si povinností spoločnosti vo vzťahu k štátnym, miestnym orgánom, úradom a inštitúciám vyplývajúcich z príslušných zákonov a predpisov;
 • zabezpečovanie kvalitnej propagácie spoločnosti (webstránka, internet, informačná turistická kancelária);
 • spolupodieľanie sa na investičnom rozvoji spoločnosti;

  Požiadavky na uchádzača:

 1. Kvalifikačné požiadavky:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie v odbore cestovný ruch, manažment; prípadne ekonomického alebo technického smeru;
 • komunikatívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka, znalosť aj iného jazyka vítaná; 
 • znalosť MS Office na výbornej úrovni;
 1. Ďalšie požiadavky:
 • minimálne 10 rokov odbornej praxe po ukončení štúdia, z toho minimálne 5 rokov praxe v riadení;
 • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, flexibilita a orientácia na ciele;
 • bezúhonnosť;

 

 1. Požiadavky, ktoré budú výhodou pre uchádzača:
 • prax v oblasti cestovného ruchu a manažmentu;
 • znalosť maďarského jazyka;

 

Ponuka:

 • hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom ustanovenia do funkcie 01.01.2020;
 • výška základnej zložky mzdy  riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti je od 1 900 Eur  mesačne brutto a závisí od doterajšej praxe uchádzača a pod.;
 • maximálna samostatnosť pri riadení;

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis zameraný na riadiacu a odbornú prax  (vrátane referencií minimálne formou telefonického kontaktu), vlastnoručne podpísaný;
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z o registri trestov;
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri vzdelaní získanom v zahraničí doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania, vydané pred 1.1.2016), prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelania;
 • overenú fotokópiu dokladu o znalosti cudzieho jazyka;
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR  pre potreby výberového konania (podpísaný vlastnou rukou);
 • návrh koncepcie  rozvoja spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o..

Pre potreby spracovania Návrhu koncepcie  rozvoja spoločnosti SCR Senec, s.r.o. bude uchádzačovi umožnené nahliadnuť do ekonomických výsledkov spoločnosti priamo v sídle spoločnosti na Námestí 1. mája č. 4, 903 01 Senec v termíne do 04.12.2019 vždy v utorok a štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. na ekonomickom oddelení SCR Senec, s.r.o. na Námestí 1. mája č. 4, 903 01 Senec u pani Škablovej  (t.č. 02/4592 33 24).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  04.12.2019 o 10,30 hod. v obradnej sieni na Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01  Senec.

Upozornenie:

Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Senci. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia vyhlásené podmienky výberového konania.   

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVE KONANIE - Riaditeľ/Konateľ Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. -  n e o t v á r a ť !“ v lehote do 27.11.2019 do 16,30 hod. poštou na adresu Mestský úrad, Mierové nám.8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2.

Na oneskorené podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Poznámka:

Nejedná sa o výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu s.r.o. rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Senci na návrh výberovej komisie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

6. 11. 2019 8:18