Výberové konanie na obsadenie miesta riaditelia ZŠ s MŠ v Čataji č. 113

OBEC ČATAJ Obecný úrad Čataj, 900 83 Čataj

Obec Čataj vyhlasuje

podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditelia Základnej školy s materskou školou v Čataji č. 113, 900 83, s predpokladaným nástupom 1. júl 2021,

Ponúkaný plat: V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 

- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa § 10 ods. 1, § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- vykonaná 1. atestácia podľa §30 ods. 1 alebo podľa §90 ods.1 zákona č.138/2019 Z. z.,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších redpisov,

- občianska a morálna bezúhonnosť',

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- znalosť príslušnej legislatívy,

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC

- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

- overený doklad o absolvovaní 1.atestácie alebo jej náhrady,

- potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti pedagogického zamestnanca,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 3 strany)

- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona Č. 138/2019 Z. z.,

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť' na výberovom konaní : 

žiadosť o účasť' na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať' poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej Výberové konanie na Zš - neotvárať"` do 25. 05. 2021 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Čataj č. 333, 900 83 Čataj. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spínajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Čataji 04. 05. 2021

Marta Tušová starostka obce Čataj

4. 5. 2021 12:12

 

Súbory / prílohy