Výrub č. 01/2018, č. konania: ev.č.: 322/2018, parcela č.4796/14 v k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 5.1.2018

e-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní

Výrub drevín: topoľ – 9 ks, vŕba 2 ks

9. 1. 2018 14:53