Výrub č. 01/2021, č. konania: ev. č.: 1505/2020/251/2021 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 3916 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2 x smrek /,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: zasahuje do elektrického vedenia – prípojky, nadzemného el. vedenia, koreňový systém narúša plynovú prípojku

 

5. 1. 2021 7:46