Výrub č. 03/2018, č. konania: ev.č.: 402/2018, parcely č.4419/1 a 4421/1 v k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 17.01.2018

e-mail: niznanskal@senec.sk, koloysvariovav@senec.sk

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní

Výrub 6 drevín: borovica 2 ks, smrek 1 ks, orech 3 ks

Odôvodnenie: búracie práce starého RD a výstavba nového RD

22. 1. 2018 12:31