Výrub č. 04/2018, č. konania: ev. č.: 437/2018, parcely č. 5413/6 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 22.01.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /dub - 1 ks/

25. 1. 2018 13:29