Výrub č. 04/2022

Výrub č. 04/2022

1. Číslo konania: 04/2022

2. Evidenčné číslo žiadosti 1221/22

3. Dátum začatia konania: 18.01.2022

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks dreviny : jaseň štíhly rastúci na pozemku C-KN parcelné číslo 4241/1 – ostatná plocha v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je mesto Senec,
  • žiadosť podala fyzická osoba,
  • dôvod: koreňový systém narúša systém príjazdovej cesty do garáže – znemožňuje vjazd. Konáre v rozvetvenej korune pri častom nepriaznivom počasí padajú a ohrozujú okoloidúce osoby a zaparkované autá.

 

20. 1. 2022 7:46