Výrub č. 05/2018, č. konania: ev. č.: 473/2018, parcely č. 1486/1 a č. 925 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 31.01.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /1 ks ihličnatá drevina, 2 ks listnaté dreviny/

2. 2. 2018 12:31