Výrub č. 06/2017, č. konania: ev. č.: 44034/2017, parcela č. 660/2 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 03.11.2017
E-mail: turnovai@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /smrek -2 ks, borovica 2 ks/

6. 11. 2017 23:03