Výrub č. 07/2017, č. konania: ev. č.: 1578/2017, parcely č. 2371/120, 2371/121, 2371/122, 2371/123, 2371/124 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 20.12.2017
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /dreviny 23 ks, kry 600 m2/

Dreviny: Zoznam s druhovou početnosťou  drevín je dostupný k nahliadnutiu vo vyššie uvedenom spise na Mestskom úrade, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

20. 12. 2017 9:32