Výrub č. 07/2018, č. konania: ev. č.: 534/2018, parcely č. 2033/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 20.02.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /6 ks listnatých stromov, 2 ks ihličnatých stromov/

23.2.2018 7:42