Výrub č. 08/2018, č. konania: ev. č.: 692/2018, parcely č. 2625/76 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 11.04.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /agát - 1 ks/, druh pozemku: záhrada

 

16.4.2018 6:52