výrub č. 08/2023 - informácia o začatí správneho konania

Výrub č. 08/2023 – oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Senec, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)
 

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu

na výrub 18 ks drevín

 

Výrub č. 08/2023

1. Číslo konania: 08/2023

2. Evidenčné číslo žiadosti 7786/23

3. Dátum začatia konania: 13.03.2023

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania na email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub:

18 ks drevín (16 ks smrek obyčajný/Picea abies, 1 ks smrek pichľavý/Picea pungens, 1 ks slivka trnková/Prunus spinosa)

  • C-KN parcelné číslo 1905 - ostnatá plocha, 1906 – zastavaná plocha a nádvorie, 1907 - záhrada v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,
  • žiadosť podala fyzická osoba,
  • dôvod: prestavba rodinného domu na základe projektovej dokumentácie.

 

15. 3. 2023 14:57