Výrub č. 09/2018, č. konania: ev. č.: 857/2018, pozemok parcela CKN č.: 3926 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 01.06.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /borovica - 1 ks/, druh pozemku: zastavané plocha a nádvoria

Dôvod: drevina rastie v tesnej blízkosti domu, neprimeranie tieni, spôsobuje vlhkosť obytných priestorov

 

5. 6. 2018 8:57