Výrub č. 09/2021, č. konania: ev. č.: 553/2021 – číslo spisu, pozemok parcela E-KN č.: 982/2 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 17.02.2021
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /2 x topoľ/,

druh pozemku: orná pôda

dôvod žiadosti: zlý zdravotný stav drevín, koreňový systém zasahuje do plynovodu a optických káblov. Stromy sa nachádzajú v tesnej blízkosti vozovky, znemožňujú realizáciu oplotenia na pozemku.

 

22. 2. 2021 10:15