Výrub č. 10/2019, ev. č.: 1182/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 406 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 09.10.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľavý - predzáhrada/,

druh pozemkov:  zastavané plochy a nádvoria

dôvod žiadosti: kolízia s elektrickým vedením

 

11. 10. 2019 12:40