Výrub č. 10/2020, č. konania: ev. č.: 613/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 4026/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 04.03.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x orech /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: zlý zdravotný stav stromu, strom rastie v tesnej blízkosti RD

6. 3. 2020 8:38