Výrub č. 10/2021, č. konania: ev. č.: 554/2021 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2463/77 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 17.02.2021
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /3 x topoľ/,

druh pozemku: ostatná plocha

dôvod žiadosti: bezprostredné ohrozenie zdravia, ohrozenie majetku, náletová dreviny, alergén

 

22. 2. 2021 10:41