Výrub č. 11/2018, č. konania: ev. č.: 1050/2018 – číslo spisu, pozemok parcely CKN č.: 5286/2, 5286/3, 5286/5, 5286/10 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 20.08.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2x orech kráľovský, 3 x čerešňa vtáčia, ruža šípová cca 20 m2/,

druh pozemkov: orná pôda, ostatná plocha

dôvod výrubu: dreviny rastúce v ochrannom pásme vodovodu

 

23.8.2018 6:46