Výrub č. 11/2020, č. konania: ev. č.: 622/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2374 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 09.03.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2 x smrekovec opadavý, obvod kmeňa O 1,3=  95 a 79 cm; 1x borovica – obvod kmeňa O1,3 = 39, smrek obvod kmeňa O 1,3=37 cm /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: smrekovec 1 – zlý zdravotný stav – postupné usychanie, ohrozuje dve blízko stojace chaty, smrekovec 2 – zlý zdravotný stav – presychanie, rastie  na nestabilnom svahu spolu s borovicou a smrekom a hrozí vyvrátenie smerom na susednú nehnuteľnosť.

 

9. 3. 2020 14:32