Výrub č. 1/2020, č. konania: ev. č.: 364/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 800 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.01.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľavý /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: drevina je stará, pri silnejšom vetre sa nakláňa a ohrozuje dom. Hrozí jeho poškodenie.

 

14. 1. 2020 9:11