Výrub č. 13/2021, č. konania: ev. č.: 665/2021 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 1385/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.03.2021
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /1 x borovica/,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: strom predstavuje riziko pre zdravie a majetok žiadateľa a susednej nehnuteľnosti

 

29. 3. 2021 8:57