Výrub č. 13/2022

Výrub č. 13/2022

1. Číslo konania: 13/2022

2. Evidenčné číslo žiadosti 15232/22

3. Dátum začatia konania: 21.04.2022

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub:

10 ks drevín rastúcich na pozemku C-KN parcelné číslo 2028/43 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,

134,5 m2 krovín rastúcich na pozemku C-KN parcelné číslo 2028/43 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,

  • žiadosť podala právnická osoba,
  • dôvod: príprava pozemku pre realizáciu stavby – AQUAPARK Senec – rekonštrukcia a dostavba – hlavná budova.

 

26. 4. 2022 9:58