Výrub č. 13/2024 - informácia o začatí správneho konania

Výrub č. 13/2024 – oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Senec, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)
 

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu

na výrub 2 ks drevín

 

Výrub č. 13/2024

1. Číslo konania: 13/2024

2. Evidenčné číslo žiadosti 34155/24

3. Dátum začatia konania: 05.06.2024

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania na email: turnovai@senec.sk a poštou na adresu mestského úradu v Senci, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.

Predmet správneho konania:  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín  – smrek obyčajný (s obvodmi kmeňa 100, 120 cm- obvody kmeňa boli merané vo výške 130 cm nad zemou) rastúcich na pozemku C- KN č. 2263 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,

žiadosť podala fyzická osoba,

Dôvod výrubu:

„veľmi zlý zdravotný stav stromov. Strom č. 1 rastie v tesnej blízkosti chatky, koreňový systém zasahuje pod budovu. V minulosti boli drevine odstránené konáre do 2/3 výšky“ čím je ťažisko v hornej časti stromu. Pri veternom počasí poškodzuje strešnú krytinu a predstavuje veľké riziko. Zároveň v tejto časti značne presychá. Strom č. 2 tiež rastie v blízko chatky. V minulosti bol strom v hornej častí zrezaný a je tu prasknutý a usychá. Je nebezpečný a pre zachovanie bezpečnosti je potrebné ho odstrániť a nahradiť inou drevinou.“

 

11. 6. 2024 11:02