Výrub č. 14/2018, č. konania: ev. č.: 1134/2018 – číslo spisu, pozemok parcely CKN č.: 2514/30 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 25.09.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x borovica/,

druh pozemkov: ostatná plocha

dôvod výrubu: nestabilný strom, ohrozenie majetku a zdravia

 

26.9.2018 15:32