Výrub č. 14/2020, č. konania: ev. č.: 844/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 4115/2 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 01.06.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľavý /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: plánovaná prerábka oplotenia – poškodenie koreňa, koruna je v konflikte s el. vedením – vrchol zrezaný  

1. 6. 2020 13:27