Výrub č. 14/2021, č. konania: ev. č.: 708/2021 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2252/20 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 01.04.2021
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /1 x breza/,

druh pozemku: ostatná plocha

dôvod žiadosti: strom ohrozuje zdravie i bezpečnosť chodcov a cyklistov, strom je v zlom zdravotnom stave.

 

12. 4. 2021 13:03