výrub č. 14/2024 - informácia o začatí správneho konania

Výrub č. 14/2024 – oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Senec, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)
 

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu

na výrub 1 ks dreviny

 

Výrub č. 14/2024

1. Číslo konania: 14/2024

2. Evidenčné číslo žiadosti 34244/24

3. Dátum začatia konania: 06.06.2024

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania na email: turnovai@senec.sk a poštou na adresu mestského úradu v Senci, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.

Predmet správneho konania:  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  – orech (s obvodom kmeňa 130 cm- obvod kmeňa bol meraný vo výške 130 cm nad zemou) rastúceho na pozemku C- KN č. 1832 – záhrada v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,

žiadosť podala fyzická osoba,

Dôvod výrubu:

„zlý zdravotný stav stromu. Strom vykazuje náznaky choroby, má vyschnutú korunu. Celkový zdravotný stav je zlý a vyschnutá koruna predstavuje bezpečnostné riziko. Záhradu máme v pláne skultúrniť. Za odstránený strom vykonáme náhradnú výsadbu iných stromov.“

 

11. 6. 2024 13:59