Výrub č. 15/2020, č. konania: ev. č.: 855/2020 – číslo spisu, pozemok parcela E-KN č.: 2 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 03.06.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x tuja /,

druh pozemkov: ostatná plocha

dôvod žiadosti: strom rastie na hrobovom mieste, ktoré nie je možné využívať

 

5. 6. 2020 13:31