výrub č. 15/2023 - informácia o začatí správneho konania

Výrub č. 15/2023 – oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Senec, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)
 

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu

na výrub 3 ks drevín

 

Výrub č. 15/2023

1. Číslo konania: 15/2023

2. Evidenčné číslo žiadosti 47422/23

3. Dátum začatia konania: 08.11.2023

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania na email: turnovai@senec.sk a poštou na adresu mestského úradu v Senci, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.

Predmet správneho konania:  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub:

1 ks dreviny - smrek pichľavý/Picea pungens rastúceho na pozemku KN – C číslo 1297/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,

1 ks dreviny - smrek obyčajný/Picea abies rastúceho na pozemku KN – C číslo 1297/3 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,

1 ks dreviny borovica lesná/Pinus sylvestris rastúceho na pozemku KN – C číslo 1297/3 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ,

žiadosť podala fyzická osoba.

Dôvod výrubu: stromy rastú v blízkosti nehnuteľnosti, ktorú výškovo presahujú, tiež sú v tesnej blízkosti chodníka pre peších chodcov, ktorých ohrozujú a predstavujú bezpečnostné riziko. Dreviny budú nahradené novými jedincami, vhodnejšími do predmetného územia.  

 

9. 11. 2023 11:54