Výrub č. 16/2018, č. konania: ev. č.: 1136/2018 – číslo spisu, pozemok parcely CKN č.: 1412/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 26.09.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľavý/,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod výrubu: koreňový systém zdvíha chodník a oplotenie, koruna zasahuje do el. vedenia

 

26.9.2018 15:33