Výrub č. 16/2020, č. konania: ev. č.: 895/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 1444 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.06.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x tuja /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: preschnutá

 

15. 6. 2020 7:42