Výrub č. 16/2021

Výrub č. 16/2021

1. Číslo konania, evidenčné číslo žiadosti 32662/2021

3. Dátum začatia konania: 28.06.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks smrek pichľavý (picea pungens) s obvodom kmeňa 70 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parcelné číslo 4261 reg. „C“ k. ú. Senec, ulica J. Smreka 15.

 

1. 7. 2021 12:50