Výrub č. 17/2018, č. konania: ev. č.: 1142/2018 – číslo spisu, pozemok parcely C-KN č.: 5082 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 28.09.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x borovica /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod výrubu: poškodenie nehnuteľnosti

2.10.2018 10:04