Výrub č. 18/2018, č. konania: ev. č.: 1183/2018 – číslo spisu, pozemok parcely CKN č.: 4125/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.10.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek/,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod výrubu: strom narúša chodník a poškodzuje nehnuteľnosť

 

15.10.2018 10:45