Výrub č. 18/2021

Výrub č. 18/2021

1. Číslo konania 18/2021

2. Evidenčné číslo žiadosti 39118/2021

3. Dátum začatia konania: 13.09.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks dreviny -  Borovica čierna (Pinus nigra) rastúcej na pozemku parcelné číslo 294/2 reg. „E“ k. ú. Chorvátsky Grob (zastavané plochy a nádvoria).

 

 

17. 9. 2021 9:33