Výrub č. 19/2018, č. konania: ev. č.: 1191/2018 – číslo spisu, pozemok parcely CKN č.: 5325/13 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 12.10.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2 x orech /,

druh pozemkov: ostatné plochy

dôvod výrubu: bránia prístupu do realizovanej novej stavby (RD, garáž)

 

17.10.2018 16:17