Výrub č. 19/2020, č. konania: ev. č.: 1000/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 3198/2 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 06.07.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x céder /,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: céder rastie v tesnej blízkosti rodinného domu, koreňový systém narúša stabilitu domu a kanalizáciu

 

15. 7. 2020 15:19