Výrub č. 20/2018, č. konania: ev. č.: 1098/2018 – číslo spisu, parcela C-KN č.: 1738/2, 1738/1, parcely E-KN č.: 3157, 3158/1, 3159 v k. ú. Čataj

Dátum začatia konania: 06.11.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 18 x topoľ čierny /,

druh pozemkov: ostatná plocha, orná pôda

dôvod výrubu: napadnutie drevokazným hmyzom

 

9.11.2018 7:48