Výrub č. 20/2020, č. konania: ev. č.: 1035/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 3967/4 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 15.07.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x breza /,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: suchý strom

 

30. 7. 2020 14:03