Výrub č. 21/2018, č. konania: ev. č.: 1260/2018 – číslo spisu, parcela C-KN č. 3941/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 14.11.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2 x smrek/,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod výrubu: dreviny rastúce v tesnej blízkosti RD

 

20.11.2018 10:56