Výrub č. 21/2021

Výrub č. 21/2021

1. Číslo konania 21/2021

2. Evidenčné číslo žiadosti 43879/2021

3. Dátum začatia konania: 21.10.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 4 ks drevín -  jedľa 1 ks, smrek 3 ks,  rastúcich na pozemku parcelné číslo 2128/2 – zastavané plochy a nádvoria, 2128/3 - záhrada, v k. ú. Senec.

 

25. 10. 2021 14:37