Výrub č. 2/2019, č. konania: ev. č.: 515/2019 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2371/131, 2371/132 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 21.02.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 5 x topoľ /,

druh pozemkov: ostatná plocha

dôvod žiadosti: vyschnuté stromy, ohrozujú zdravie okoloidúcich

28.2.2019 8:57