Výrub č. 22/2018, č. konania: ev. č.: 1308/2018 – číslo spisu, parcely E-KN č. 3851, 3852, 3853, 3855, 3885, C-KN č. 5419/2 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.12.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 46 stromov /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, ostatná plocha

dôvod výrubu: rekonštrukcia miestnej komunikácie funkčnej triedy C2 v kategórii MO 8/40

 

14.12.2018 12:23