Výrub č. 22/2020, č. konania: ev. č.: 1212/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2355/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 05.10.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x agát biely /,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: strom je v konflikte s plánovanou spevnenou plochou – garážové státie a schodisko, strom má preschnutú korunu

 

5. 10. 2020 14:16