Výrub č. 22/2021

Výrub č. 22/2021

1. Číslo konania 22/2021

2. Evidenčné číslo žiadosti 43487/2021

3. Dátum začatia konania: 18.10.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 9 ks ihličnatých drevín -  (borovica 8 ks, tis 1 ks), rastúcich na pozemku C-KN parcelné číslo 2463/138 ostatná plocha, v k. ú. Senec.

 

2. 11. 2021 10:26