výrub č. 23/2022 - informácia o začatí správneho konania

Výrub č. 23/2022 – oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Senec, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)
 

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu

na výrub 1 ks dreviny

 

1. Číslo konania: 23/2022

2. Evidenčné číslo žiadosti 48433/22

3. Dátum začatia konania: 11.11.2022

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania na email : turnovai@senec.sk,

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub:

1 ks dreviny, C-KN parcelné číslo 3795 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, majiteľom pozemku je žiadateľ. Dôvod: drevina pri silnejšom vetre ohrozuje vetvami elektrické vedenie a hrozí jeho poškodenie, rovnako aj majetok susedov. Svojou veľkosťou strom prerástol pestovateľský zámer predošlých majiteľov. Dnes strom neumožňuje plnohodnotné využitie pozemku a ostatných zelených plôch.

  • žiadosť podala fyzická osoba

 

 

14. 11. 2022 14:57