Výrub č. 24/2021

Výrub č. 24/2021

1. Číslo konania 24/2021

2. Evidenčné číslo žiadosti 48129/2021

3. Dátum začatia konania: 06.12.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks listnatá drevina (breza), rastúca na pozemku C-KN parcelné číslo 375/8 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Chorvátsky Grob,
  • žiadosť podala právnická osoba (obec Chorvátsky Grob),
  • dôvod: narúšanie stability stavby koreňovým systémom dreviny, drevina je nevhodne umiestnená v danom území.

 

 

7. 12. 2021 13:45